Vědomostní test – březen 2018

Určeno členů České lékárnické komory

Správné odpovědi lze zasílat do 31.05.2018.

Firma
Titul
Jméno
Příjmení
ID člena České lékárnické komory
Ulice / č.p.
PSČ
Město
Telefon
E-mail
DIČ

Otázky

Možná je pouze jedna správná odpověď.

Upozornění – testové otázky vycházejí z jednotlivých textů zveřejněných v příslušném vydání časopisu. Proto je nelze posuzovat bez seznámení se s těmito texty.

1. Které tvrzení o novém krevním testu pro Alzheimerovu chorobu neplatí?
2. U nemocných se zvýšeným rizikem poškození renálních funkcí angiografickým kontrastem:
3. Nemocní po náhradě kolenního nebo kyčelního kloubu dostávající prvních 5 dní rivaroxaban v dávce 10 mg denně:
4. Katetrizační ablace fibrilace síní u nemocných se srdečním selháním a nízkou ejekční frakcí:
5. U dětí s autismem byl jako jediný rozdíl z hlediska prodělaných ultrazvukových vyšetření ve fetálním období:
6. Podle citované studie o vyšetření pacienta přicházejícího na emergency s bolestí na hrudi je postačující:
7. Které závěry prezentované studie o depresi u diabetiků 2. typu jsou pravdivé?
8. Čtyřleté děti matek exponovaných v průběhu gravidity metforminu měly ve srovnání s dětmi matek z placebové skupiny:
9. O kolik procent je u žen zvýšeno kardiovaskulární riziko při kouření jedné cigarety denně ve studiích počítajících s řadou zkreslujících faktorů?
10. Nefrolitiáza před těhotenstvím riziko gestačního diabetu a preeklampsie v graviditě:
11. Direktní antikoagulans edoxaban a nízkomolekulární heparin dalteparin se ukázaly při sledování kompozitního ukazatele – recidiva tromboembolismu + riziko významného krvácení jako:
12. Parametry: poškození okolní plíce se vznikem radiační pneumonitidy, lokální recidivy nádoru a mortalita nemocných s pokročilou formou nemalobuněčného karcinomu plic byly:
13. Prezentovaná studie:
14. Reframing v komunikaci s pacientem znamená, že:
15. Které tvrzení o herpes zoster u starších osob v německé studii je pravdivé?
16. Který postup byl nejúspěšnější v sekundární prevenci komplikací u nemocných se stabilní formou aterosklerotického onemocnění?
17. Při současném podání triptanů a SSRI/SNRI antidepresiv:
18. Průvodní synovitida u osteoartrózy je zodpovědná:
19. Jaké jsou výhody nové vakcíny Shingrix proti herpes zoster?
20. Jaký je vztah mezi klidovou tepovou frekvencí a rizikem rekurence polypu kolon u pacientů po úspěšné léčbě pro kolorektální karcinom?
21. Jestliže kontrolní skupinou jsou nemocní s hodnotou supersenzitivního troponinu nižší než 5 ng/l (při používané normě do 14 ng/l), pak podle citované švédské studie začíná stoupat riziko úmrtí od které hodnoty troponinu?
Souhlasím s evidováním a zpracováním uvedených údajů vydavatelem časopisu a svojí profesní komorou za účelem vyhodnocení testu a vydání dokladu o správném zodpovězení testu.