Vědomostní test – květen 2018

Určeno členů České lékárnické komory

Správné odpovědi lze zasílat do 16.08.2018.

Firma
Titul
Jméno
Příjmení
ID člena České lékárnické komory
Ulice / č.p.
PSČ
Město
Telefon
E-mail
DIČ

Otázky

Možná je pouze jedna správná odpověď.

Upozornění – testové otázky vycházejí z jednotlivých textů zveřejněných v příslušném vydání časopisu. Proto je nelze posuzovat bez seznámení se s těmito texty.

1.Pokud bylo v citované studii o vztahu pádů k předcházejícímu měření krevního tlaku zjištěno, že nemocný měl systolický tlak 100 až 120 mm Hg, při omezení nebo vysazení antihypertenzivní terapie:
2. Jakým mechanismem může alkoholický exces vyvolat fibrilaci síní? Podle citované práce dochází alkoholem nebo jeho metabolity primárně k aktivaci:
3. Která antidiabetika prokázala snížení celkové a kardiovaskulární mortality?
4. V citované studii o zdravém životním stylu a jeho vlivu na morbiditu a mortalitu nebylo mezi pět pozitivních faktorů zařazeno:
5. Citovaná studie o vlivu dlouhodobého sezení na velikost mozkových struktur prokázala, že protrahované sezení:
6. Eradikace Hylicobacter pylori po odstranění časného stadia karcinomu žaludku vede k:
7. Podle studie sledující korelaci hypertenze a prognózy je prognosticky nejzávažnější ve studii definovaná:
8. Cholecystolitiáza:
9. Podle citované studie inhalační terapie kyslíkem:
10. Pacienti s alkoholickou cirhózou mají riziko fraktury proximálního femuru ve srovnání s kontrolami:
11. Enzymatické preparáty pro perorální použití byly dle citované německé metaanalýzy ve s rovnání s diclofenakem v léčbě gonartrózy:
12. Které tvrzení o srovnání kostních parametrů mezi dívkami s mentální anorexií a atletkami s oligoamenoreou je pravdivé?
13. Intramuskulárně podaná dávka glukokortikoidů u pacientů s bolestivou koxartrózou:
14. V průběhu akutního lumbaga není spouštěčem nového vzplanutí bolestí:
15. Podle amerických doporučení pro screening karcinomu prostatyna bázi PSA lze na 1 000 mužů ve věku 55-69 let zabránit:
16. Studie zabývající se otázkou, zda zhoršení renálních funkcí při léčbě srdečního selhání masivní dávkou diuretik, je známkou renální tubulární poruchy, prokazuje, že:
17. Akutní spánková deprivace:
18. Ženy se syndromem polycystických ovárií:
19. Které tvrzení o nových léčebných možnostech migrény je pravdivé?
20. Osoby preferující být aktivní do pozdních večerních hodin oproti „raním ptáčatům“ mají, podle citované studie, v jejich neprospěch nevětší rozdíl v riziku:
21. Výzkum v ordinacích primární péče v Holandsku prokázal, že v průběhu posledních 30 ti let došlo k nárůstu aktivních žádostí pacientů o určitá vyšetření, o doporučení ke specialistům a předpisu určitých léků.
Souhlasím s evidováním a zpracováním uvedených údajů vydavatelem časopisu a svojí profesní komorou za účelem vyhodnocení testu a vydání dokladu o správném zodpovězení testu.
Test znalostí SMS květen 2018 pro lékárníky

Předchozí čísla